8/28/2021(View: 2170)
HỘI ÁI HỮU BẠC LIÊU thành kính chia buồn cùng gia đình và nguyện cầu hương linh Ông KHA KHÁNH VĂN được an vui nơi Miền Cực Lạc.
6/27/2021(View: 2409)
HỘI ÁI HỮU BẠC LIÊU thành kính chia buồn cùng gia đình và nguyện cầu hương linh Giáo sư HUỲNH TRUNG NGHĨA, Pháp danh PHỖ GIẢI THOÁT được an vui nơi Miền Cực Lạc.
6/17/2021(View: 2212)
HỘI ÁI HỮU BẠC LIÊU thành kính chia buồn cùng gia đình và nguyện cầu hương linh Ông NGÔ SỰ được an vui nơi Miền Cực Lạc.
5/27/2021(View: 2423)
HỘI ÁI HỮU BẠC LIÊU thành kính chia buồn cùng gia đình và nguyện cầu hương linh Ông TRẦN HỮU PHỤNG được an vui nơi Miền Cực Lạc.
5/17/2021(View: 2043)
HỘI ÁI HỮU BẠC LIÊU thành kính chia buồn cùng gia đình và nguyện cầu hương linh Ông TRẦN VĂN LIÊM được an vui nơi Miền Cực Lạc.
4/5/2021(View: 2009)
HỘI ÁI HỮU BẠC LIÊU thành kính chia buồn cùng gia đình và nguyện cầu hương linh Ông HUỲNH ĐỊNH BÌNH được an vui nơi Miền Cực Lạc.
3/15/2021(View: 1652)
HỘI ÁI HỮU BẠC LIÊU thành kính chia buồn cùng gia đình và nguyện cầu hương linh Bà LÊ THỊ TUYẾT được an vui nơi Miền Cực Lạc.
3/15/2021(View: 1552)
HỘI ÁI HỮU BẠC LIÊU thành kính chia buồn cùng gia đình và nguyện cầu hương linh Anh NGUYỄN VƯƠNG ĐÁN, pháp danh QUÁN CẢNH được an vui nơi Miền Cực Lạc.
3/15/2021(View: 1353)
HỘI ÁI HỮU BẠC LIÊU thành kính chia buồn cùng gia đình và nguyện cầu hương linh Bà Quả Phụ ĐÁI THÀNH LÂN, nhũ danh TRẦN THỊ THANH BA (Tự Ba Mạnh) được an vui nơi Miền Cực Lạc.
2/7/2021(View: 1491)
HỘI ÁI HỮU BẠC LIÊU thành kính chia buồn cùng gia đình và nguyện cầu hương linh Ông Võ Thái Công được an vui nơi Miền Cực Lạc.