4/5/2021(View: 14)
HỘI ÁI HỮU BẠC LIÊU thành kính chia buồn cùng gia đình và nguyện cầu hương linh Ông HUỲNH ĐỊNH BÌNH được an vui nơi Miền Cực Lạc.
3/15/2021(View: 30)
HỘI ÁI HỮU BẠC LIÊU thành kính chia buồn cùng gia đình và nguyện cầu hương linh Bà LÊ THỊ TUYẾT được an vui nơi Miền Cực Lạc.
3/15/2021(View: 67)
HỘI ÁI HỮU BẠC LIÊU thành kính chia buồn cùng gia đình và nguyện cầu hương linh Anh NGUYỄN VƯƠNG ĐÁN, pháp danh QUÁN CẢNH được an vui nơi Miền Cực Lạc.
3/15/2021(View: 38)
HỘI ÁI HỮU BẠC LIÊU thành kính chia buồn cùng gia đình và nguyện cầu hương linh Bà Quả Phụ ĐÁI THÀNH LÂN, nhũ danh TRẦN THỊ THANH BA (Tự Ba Mạnh) được an vui nơi Miền Cực Lạc.
2/7/2021(View: 139)
HỘI ÁI HỮU BẠC LIÊU thành kính chia buồn cùng gia đình và nguyện cầu hương linh Ông Võ Thái Công được an vui nơi Miền Cực Lạc.
1/5/2021(View: 282)
HỘI ÁI HỮU BẠC LIÊU thành kính chia buồn cùng gia đình và nguyện cầu hương linh Ông Anthony Nguyễn Nguyên Hoài (Tony Hoài) tức Thi Sĩ Hoàng Thượng Dung, được an vui nơi Miền Cực Lạc.
1/5/2021(View: 402)
HỘI ÁI HỮU BẠC LIÊU thành kính chia buồn cùng gia đình và nguyện cầu hương linh Bà Quả Phụ Ngô Văn Nhung, Nhũ danh Huỳnh Thị Tặng, Pháp danh Phổ Hạnh, được an vui nơi Miền Cực Lạc.
12/28/2020(View: 391)
HỘI ÁI HỮU BẠC LIÊU thành kính chia buồn cùng gia đình và nguyện cầu hương linh Ông TRƯƠNG MINH TÙNG được an vui nơi Miền Cực Lạc
4/15/2020(View: 809)
HỘI ÁI HỮU BẠC LIÊU thành kính chia buồn cùng gia đình và nguyện cầu hương linh Ông HUỲNH VI QUANG, Pháp Danh Thiện Tường, được an vui nơi Miền Cực Lạc.
2/14/2020(View: 1266)
HỘI ÁI HỮU BẠC LIÊU thành kính chia buồn cùng gia đình và nguyện cầu hương linh Ông CHÂU THIẾU HÙNG được an vui nơi Miền Cực Lạc