HỘI ÁI HỮU BẠC LIÊU NAM CALIFONIA
Lời thơ: Uyên Thúy Lâm Phổ nhạc: NS LMST