Bà Hà Kim Huê

4/8/201612:00 AM(View: 4965)

ba_ha_kim_hue


Hội Ái Hữu Bạc Liêu Nam California thành kính phân ưu cùng giáo sư Đỗ Cần Mẫn và tang quyến
Cầu nguyện hương linh cụ bà Hà Kim Huê sớm siêu thăng tịnh độ.
Send comment
Your Name
Your email address