Mỗi tuần chỉ uống được một lon bia thôi...

11/15/201112:00 AM(View: 7084)
BÁC SĨ BẢO TÔI :
" MỖI TUẦN CHỈ ĐƯỢC UỐNG MỘT LON BIA !"
 
BÀ XÃ RA LỆNH :
" MỖI TUẦN CHỈ ĐƯỢC UỐNG MỘT LON BIA !"

VÌ THẾ TÔI CHỈ ORDER MỘT LON THÔI ...!

1beer_can_week_01

Mời xem một clip dễ thương do một tổ chức tình nguyện thực hiện để kêu gọi thế giới giữ gìn nguồn nước:
 http://www.charitywater.org/whywater/

Send comment
Your Name
Your email address