Hè.

8/5/201112:00 AM(View: 93670)

 

Không hiểu vì sao mắt đỏ hoe?

Gió xuân vừa dứt đổi sang hè.

Ép nhẹ vào tim cành phượng tím.

Thầy xưa, bạn cũ, biết đâu tìm ! 

Quang Hải

Send comment
Your Name
Your email address